පහත රට එළවළු

මෑකරල්
( Long Beans)

රු. 140

දඹල
(Winged Bean)

රු. 160

බතල
( Sweet Potato)
මඤ්ඤොක්කා
(Manioc)

රු. 80

නෝකෝල්
(Turnip Cabbage )

රු. 140

කැකිරි
(Kakiri)

රු. 80

එළබටු
(Green Brinjal)

රු. 160

මුරුංගා
(Drumstick)

රු. 360

බටානා
(Butternut)
මාළු මිරිස්
(Capsicum)

රු. 280

පිපිඤ්ඤ
(Cucumber)

රු. 80

පතෝල
(Snake gourd)

රු. 160

උඩරට එළවළු

ගෝවා කොළ
(Cabbage leaves)

රු. 160

සලාද
(Lettuce)
බීට්රූට්
(Beet)

රු. 140

තක්කාලි
(Tomato)

රු. 200

රාබු
(Radish)

රු. 120

ලීක්ස්
(Leek)

රු. 140

කැරට්
(Carrot)

රු. 200

ගෝවා ගෙඩි
(Cabbage)

රු. 200

බෝංචි
(Bean)

රු. 200

පළතුරු

මිදි (කොළ)
(Grapes - Green)

රු. 1100

මිදි (ආනයනික රතු)
( Grapes - Imported)

රු. 1100

ගස්ලබු
(Papaya)

රු. 180

ඇම්බුන්
(Ambun Kesel)

රු. 200

සීනි කෙසෙල්
(Lady Finger banana)

රු. 160

කෝලිකුට්ටු
(Kolikuttu)

රු. 260

ඇඹුල් කෙසෙල්
(Ambul Banana)

රු. 160

ගස්ලබු (රෙඩ්ලේඩි)
(Papaya - Red lady)
ඇපල් (ආනයනික)
(Apple - Imported)

රු. 60 – රු. 80

මිදි (දේශීය)
(Grapes - Local)
අන්නාසි
(Pineapple)

රු. 130

මස්

කුකුළු මස් – ශීත කළ (සම සහිත)
(Chicken - Frozen - With Skin)

රු. 480

කුකුළු මස් – අලුත් (සම රහිත)
(Chicken - New - Without Skin)

රු. 650

අනෙකුත්

අමු ඉඟුරු
(Ginger)
දෙහි
(Lime)

රු. 180

අමු මිරිස්
(Green Chili)

රු. 300

සහල්

කීරි සම්බා
(Kiiri Samba Rice)

රු. 150 – රු. 175

තම්බපු කැකුළු සම්බා
(Parboiled Raw Samba)

රු. 98 – රු. 110

සුදු කැකුළු සම්බා
(White Raw Rice Samba)

රු. 98 – රු. 99

සුදු කැකුළු
(White Raw Rice)

රු. 89 – රු. 97

රතු කැකුළු
(Red Raw Rice)

රු. 89 – රු. 95

සුදු නාඩු
(Naadu White Rice)

රු. 90 – රු. 105

රතු නාඩු
(Naadu Red Rice)

රු. 96 – රු. 105